Scientific Committee

International Scientific Committee

Academic committee chairs:
 
Chairs:Kongming Wu (CAAS)   George Heimpel (IOBC)

Vice chairs:
Youyong Zhu, Jianping Chen, Ulrich Kuhlmann (CABI)
 
Members:

 1. Conference advisory committee
 Counselor:
Li Liying Mei  Ruhong Pang Yi Shen Yanchu
Tang Wenhua Wang Jinsheng Wang Ren Yang Huaiwen
Yan Yuhua Yu Ziniu Zhang Zhili  
 2. Organizing committee
 Chairman:
 Barbara Barratt(IOBC),Tang Huajun.
 Vice-chairman:
 Ding Jinaqing(IOBC), Qiu Dewen.
 Committee member:

Mary Gardiner(IOBC) Matthew Thomas(USA)
Nicholas Mills(UC Berkeley USA) Nico Desneux(INRA  France)
Rene Noel Poligui(USA) RonnyGrorntman(IOBC)
Yelitza Colmenarez(IOBC)
Chen Julian Chen Wanquan Guo Xiaojun  Gao  Yulin(IOBC)
Jiang Xiliang Li Chengyun Li Shidong Wang Qi
Xu Xuenong Zang Liansheng Zhang Fan Zhang Feng(CABI)
Zhang kecheng Zhang Huijie Zhang Zhehua Zhou Xueping

 3. Conference Academic Advisory Committee
 Chairman:
 George E. Heimpel(IOBC), Wu Kongming.
 Vice-chairman:
 Ulrich  Kuhlmann(CABI) Chen Jianping   Zhu Youyong.
 Committee member:

Barbara Barratt(IOBC) Ann Hajek (Cornell University, USA)
David Shapiro Islan(USA) Jacques Brodeur (Univ of Montreal, Canada)
Jenny Cory (Simon Fraser University, Canada)
Jacques Brodeur (Univ of Kris Wyckhuys , Montreal, Canada)
Parwinder Grewal(USA) Mark Hoddle(UC Riverside USA)            
Matthew Cock(CABI) Peter Mason (Ag Canada, etc)
Phillipe Nicot Vanda H. P . Bueno(IOBC)
Chen Hongyin Chen Jie Chen Xuexin Ding Jianqing(IOBC)
Han Richou Ge Feng Iiu Qiyong Gao Yulin(IOBC)
Liu Tongxian Liu Xinzhong Ma Chunshen MaPing(IOBC)
Qiu Dewen Shi Wangpeng Wang Fanhao Wang Qi
Xu Xuenong Yang Qian Yang Zhongqi Wang Zhongkang
Yang Ziwen Zhang Fan Zhang Jie Zhang Keqin
Zhang Liqun Zhang Lisheng Zhang Long Zhang Xing
Zheng Ii Zhao Tongyan Zhang Yanxuan  

 4. Meeting working group
 Group leader:Qiu DeWen
 Group members:Chen Julian, Chen Xiaoyu .

Fan Liqiang Ge Beibo Jiang Xiliang Ding Janqing(IOBC)
Li Hongmei Li shu Liu Chenxi Gao Yulin(IOBC)
Liu Huisheng Liu Wanxue Li Yan Josep Jacas Miret(IOBC)
Wang Lixia Wang Shihao Wang Su WenLiping
Wu Shengyong Yang Xiufen Ye Ximeng Zhang Lisheng
Lv Jiale      
 
 Date
      May 14th to 16th , 2018
 Venue
    Beijing Friendship Hotel
      Chinese Academy of  
      Agricultural         Sciences
 Quick Link
 
 
 
 Contact Us
Dewen Qiu
lcbc2018@cass.cn
Tel: +86 13520642805
 
Yulin Gao
lcbc2018@cass.cn
Tel: +86 13552643313

 
名词解释 |投诉建议 |隐私声明 | 联系我们
© Copyright 2012 canevent.com, inc. All rights reserved.